Αρχική σελίδα » Το ΠΜΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Πρόγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο-Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου»

 

Η Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου», σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν. 4485/2017.

 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης, όπως είναι ο ύπνος και ιδιαίτερα οι διαταραχές της αναπνοής κατά τον ύπνο.

 

 Κατηγορίες και Αριθμός Εισακτέων

Στο ΠΜΣ «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Σχολής Επιστημών Υγείας, Σχολής Θετικών Επιστημών, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολής Φιλοσοφικής, Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας Πληροφορικής, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.), Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ψυχολογίας, Πτυχιούχοι Πολυτεχνείου, Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συναφών τμημάτων με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Συναφών Σχολών π.χ. τεχνικών ιατρικών εργαστηρίων, τεχνικών ιατρικών οργάνων, ψυχολογίας κτλ της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ν.3685/2008.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Το ΠΜΣ «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» θα δέχεται τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Τρόπος Εισαγωγής

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε Μάιο μήνα, με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ.

Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού
 5. Αναλυτική Βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
 6. Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
 7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 10. Δύο συστατικές επιστολές
 11. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας π.χ. αγγλικής/γαλλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.
 12. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 101 παρ. 5 του Ν.4547/2018.

 

Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλει δικαιολογημένο αίτημα με το οποίο θα ζητά την παράταση των σπουδών έως και δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, μετά το πέρας της κανονικής διάρκειας φοίτησης και μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των έξι (6) εξαμήνων. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, και με εισήγηση της Σ.Ε. θα  αποστέλλεται για έγκριση στη Συνέλευση της Σχολής, από όπου και θα εκδοθεί η οριστική απόφαση.  

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του προς τη ΣΕ του ΠΜΣ μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Προϋπόθεση για να εγκριθεί το αίτημα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας αποτελούν αποδεδειγμένοι λόγοι κοινωνικοοικονομικής φύσης και υγείας. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.