ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αιτήσεις για Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 από 15/11/2021 έως και 21/01/2022

Τα μαθήματα για το Α' εξάμηνο θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2022

Έκπτωση 1000€ στα δίδακτρα για όσους κάνουν αίτηση έως και 14/01/2022

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου». Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα ξεκινάει το Σεπτέμβριο κάθε έτους και η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Στο ΠΜΣ «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Σχολής Επιστημών Υγείας, Σχολής Θετικών Επιστημών, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολής Φιλοσοφικής, Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας Πληροφορικής, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.), Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ψυχολογίας, Πτυχιούχοι Πολυτεχνείου, Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συναφών τμημάτων με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Συναφών Σχολών π.χ. τεχνικών ιατρικών εργαστηρίων, τεχνικών ιατρικών οργάνων, ψυχολογίας κτλ της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ν.3685/2008.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από το Κανονισμό του προγράμματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ).

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν στο ΠΜΣ είναι έως και 30. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 4.000 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4  δόσεις (οι φοιτητές / τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης). Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη, ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του/της υποψηφίου, η επαγγελματική εμπειρία, η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά την περίοδο των εγγραφών (οι οποίες ορίζονται κάθε έτος με σχετική προκήρυξη) στη Γραμματεία του ΠΜΣ (διεύθυνση: Γραμματεία, Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Υψηλάντου 45-47, Κολωνάκι, Αθήνα, Τ.Κ. 10675,  Υπόψη Γεωργακοπούλου Μαρίας):

   1. Έντυπη αίτηση που βρίσκεται στο site της Ιατρικής Σχολής (www.grammateia.med.uoa.gr) ή στο site μας στο πεδίο Έντυπα (Aitisi_Ypopsifiotitas_PMS_YPNOS.docx).
   2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης Σπουδών. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
   3. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   4. Αναλυτική Βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών νομίμως επικυρωμένο.
   5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και το αντικείμενο και περίληψη της διπλωματικής εργασίας.
   6. Δύο Συστατικές επιστολές.
   7. Επίσημα διπλώματα ή αποδεικτικά γλωσσομάθειας μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν).
   8. Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
   10. Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   11. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
   12. Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που βρίσκεται στο site μας στο πεδίο Έντυπα (Yp_Dilosi_aitisis_gia_to_PMS.doc).

 

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΠΜΣ (Γεωργακοπούλου Μαρία, τηλ. 6948077654).

 

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής

 

Καθηγητής Σπύρος Ζακυνθινός

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ