Ανακοινώσεις Γραμματείας

Περισσότερα »


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Προσκληση - Προκήρυξη

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2024 και η διάρκεια του ΠΜΣ για ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Στο ΠΜΣ «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Σχολής Επιστημών Υγείας, Σχολής Θετικών Επιστημών, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολής Φιλοσοφικής, Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας Πληροφορικής, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.), Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ψυχολογίας, Πτυχιούχοι Πολυτεχνείου, Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συναφών τμημάτων με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Συναφών Σχολών π.χ. τεχνικών ιατρικών εργαστηρίων, τεχνικών ιατρικών οργάνων, ψυχολογίας κτλ της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ν.3685/2008.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται στον Κανονισμό του Προγράμματος.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν στο ΠΜΣ είναι έως και 30. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.000€ (σύμφωνα με την από 04/03/2024 συνεδρίαση της ΣΕ του ΠΜΣ «Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» και την απόφαση της από 28/03/2024 συνεδρίασης της Ιατρικής Σχολής, για την μείωση των διδάκτρων από 4.000€ σε 3.000€, για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, λόγω της οικονομικής κρίσης αυτή τη περίοδο και των προβλημάτων που προέκυψαν). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 δόσεις (οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης). Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη, ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις/επιστημονικές ανακοινώσεις, τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του/της υποψηφίου, η επαγγελματική εμπειρία, η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π. Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά από 15/05/2024 έως και 09/08/2024 και ώρα 12:00-15:00 (με δυνατότητα παράτασης των εγγραφών έως 30/08/2024) είτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ (διεύθυνση: Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Υψηλάντου 45-47, Κολωνάκι, Αθήνα, Τ.Κ. 10675, τηλ: 6948077654, Υπόψη Γεωργακοπούλου Μαρίας) είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email dbs-master@med.uoa.gr:

 1. Έντυπη αίτηση που βρίσκεται στο site της Ιατρικής Σχολής (www.grammateia.med.uoa.gr) και στο site του ΠΜΣ (ενότητα Έντυπα).
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης Σπουδών.
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 4. Αναλυτική Βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και το αντικείμενο και περίληψη της διπλωματικής εργασίας.
 6. Δύο Συστατικές επιστολές.
 7. Επίσημα διπλώματα ή αποδεικτικά γλωσσομάθειας μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν).
 8. Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
 10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
 12. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων  (υπόδειγμα Υ/Δ, ενότητα Έντυπα).

 

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΠΜΣ (Γεωργακοπούλου Μαρία, τηλ. 6948077654).

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

 Καθηγήτρια Γεωργία Τρακαδά

08/05/2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Τα μαθήματα για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024.

Τη Δευτέρα 23/09/2024 και ώρα 16:00, στο Αμφιθέατρο “Γαρδίκας”, κτήριο Σχολή Αδελφών, 5ος όροφος,  του Γ.Ν.Α “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” θα λάβει χώρα η εναρκτήρια συνάντηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο-Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του ύπνου", της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τους νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές με την Διευθύντρια του ΠΜΣ Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κα Τρακαδά Γεωργία.

Στην εναρκτήρια συνάντηση οι νεοεισερχόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα ενημερωθούν

α) για το αντικείμενο του ΠΜΣ το οποίο είναι η παροχή εκπαίδευσης, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι ο ύπνος και ιδιαίτερα οι διαταραχές τις αναπνοής κατά τον ύπνο.

β) για τους σκοπούς του ΠΜΣ σε Κλινικό, Τεχνικό, Εργασιακό και Εκπαιδευτικό επίπεδο

γ) ότι στόχος του ΠΜΣ είναι οι απόφοιτοι να βελτιώσουν την πρακτική τους στον χειρισμό ασθενών με διαταραχές του ύπνου και της αναπνοής στον ύπνο, επειδή θα γνωρίζουν τις σύγχρονες εξελίξεις στην ιατρική του ύπνου καθώς και την φυσιολογία και παθοφυσιολογία αυτής, να στελεχώσουν κέντρα μελέτης του ύπνου, Αναπνευστικές και Γενικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, να επιβλέψουν και να συντονίσουν τη δημιουργία κέντρων μελέτης διαταραχών του ύπνου, να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή με θέμα τον ύπνο και τέλος να συντονίσουν ή/και να αποτελέσουν μέρος ομάδας φροντίδας ασθενών με βαριές αναπηρίες και κατ΄οίκον  υποστήριξη της αναπνοής κατά τον ύπνο.

 

Γενικές Πληροφορίες για Αιτήσεις

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου». Τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κάθε Μάιο με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής και του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης στο χειμερινό εξάμηνο με απόφαση της Συνέλευσης δύναται να μεταφέρει την έναρξη το εαρινό εξάμηνο. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

 

Το πρόγραμμα ξεκινάει κάθε Σεπτέμβριο και η διάρκεια του ΠΜΣ για ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

 

Στο ΠΜΣ «Διαταραχές της Αναπνοής στον Ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της Σχολής Επιστημών Υγείας, Σχολής Θετικών Επιστημών, Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολής Φιλοσοφικής, Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας Πληροφορικής, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.), Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ψυχολογίας, Πτυχιούχοι Πολυτεχνείου, Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. συναφών τμημάτων με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Συναφών Σχολών π.χ. τεχνικών ιατρικών εργαστηρίων, τεχνικών ιατρικών οργάνων, ψυχολογίας κτλ της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ν.3685/2008.

 

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται στον Κανονισμό του Προγράμματος.

 

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν στο ΠΜΣ είναι έως και 30. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.000€ (σύμφωνα με την από 22/03/2023 συνεδρίαση της ΣΕ του ΠΜΣ «Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου» και την απόφαση της από 31/03/2023 συνεδρίασης της Ιατρικής Σχολής, για την μείωση των διδάκτρων από 4.000€ σε 3.000€, για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, λόγω της οικονομικής κρίσης αυτή τη περίοδο και των προβλημάτων που προέκυψαν). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 δόσεις (οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης). Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

 

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη, ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις/επιστημονικές ανακοινώσεις, τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του/της υποψηφίου, η επαγγελματική εμπειρία, η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π. Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά είτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ (διεύθυνση: Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός», Υψηλάντου 45-47, Κολωνάκι, Αθήνα, Τ.Κ. 10675, τηλ: 6948077654, Υπόψη Γεωργακοπούλου Μαρίας) είτε σε ηλεκτρονική μορφή στο email dbs-master@med.uoa.gr:

 

 1. Έντυπη αίτηση που βρίσκεται στο site της Ιατρικής Σχολής (www.grammateia.med.uoa.gr) και στο site του ΠΜΣ (ενότητα Έντυπα).
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης Σπουδών.
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 4. Αναλυτική Βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και το αντικείμενο και περίληψη της διπλωματικής εργασίας.
 6. Δύο Συστατικές επιστολές.
 7. Επίσημα διπλώματα ή αποδεικτικά γλωσσομάθειας μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν).
 8. Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
 9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
 10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 11. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.
 12. Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων (υπόδειγμα Υ/Δ, ενότητα Έντυπα).

 

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΠΜΣ (Γεωργακοπούλου Μαρία, τηλ. 6948077654).

 

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

 

Καθηγήτρια Γεωργία Τρακαδά

Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

                                                 

18/12/2023

Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές !!!!!!!!

Η Διευθύντρια Καθηγήτρια κ. Γεωργία Τρακαδά, η Συντονιστική Επιτροπή, ο Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ύπνου κ. Μάνος Βαγιάκης και η Γραμματέας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

" Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο-Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του ύπνου"

σας  εύχονται Καλές Γιορτές!!!

13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΝΟΛΟΓΙΑΣ

13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Υπνολογίας με ιδιαίτερη χαρά σας καλεί στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπνολογίας που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, από την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου ως την Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2023. Ο ύπνος αποτελεί βασικό βιολογικό πυλώνα της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως η τροφή και η λήψη υγρών. Η στέρηση ύπνου και η παρουσία παθήσεων, οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητά του έχουν ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, όπως καταδεικνύουν  έρευνες των τελευταίων δεκαετιών. Η έλλειψη ή η κακή ποιότητα ύπνου συμμετέχει ως παθογενετικός μηχανισμός σε πολλές, σοβαρές και συχνές νόσους, όπως οι καρδιαγγειακές, οι ψυχιατρικές παθήσεις, η άνοια, η επιρρέπεια σε λοιμώξεις, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία ακόμη και ο καρκίνος.

Η αϋπνία και η υπνική άπνοια −οι δύο κορυφαίες σε συχνότητα παθήσεις που σχετίζονται με τον ύπνο− έχουν σοβαρές συνέπειες στην υγεία του ατόμου αλλά και οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια υπολογίζονται και αποτιμώνται. Έχουν σχέση με την προκαλούμενη από τις εν λόγω παθήσεις απώλεια της παραγωγικότητας του πάσχοντα, εξαιτίας των επενεργειών στην εγρήγορση και την ικανότητα εργασίας αλλά και με την αύξηση της συχνότητας τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων, λόγω υπνηλίας. Στο πλαίσιο αυτό η πρόοδος της έρευνας της ιατρικής του ύπνου όπως και η εφεύρεση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων είναι συνεχής. Η εταιρεία μας φιλοδοξεί να προσφέρει ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, υψηλού επιπέδου, με διαλέξεις, στρογγυλά τραπέζια και ανακοινώσεις και να καλύψει ένα ευρύ φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της ιατρικής του ύπνου σε μία αξιόλογη επιστημονική εκδήλωση.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου σας απευθύνω εγκάρδιους χαιρετισμούς.

Βαγιάκης Εμμανουήλ
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Yπνολoγίας

 

Περισσότερα για το συνέδριο πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο:

https://afea.eventsair.com/13opanellinioypnologias/5